Richtlijnen en Reglementen Bestuur & Commissies

13 November 2008

  

Richtlijnen voor bestuur & commissies van Hardloop Vereniging Beuningen

  

INLEIDING

 • Het bestuur van een vereniging is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen de vereniging. Bij onbehoorlijk bestuur is het bestuur hoofdelijk aansprakelijk.
 • Deze richtlijn is bedoeld om duidelijkheid te scheppen en mogelijk dispuut te voorkomen.
 • De commisies en leden van een commissie dienen zich te houden aan onderstaande richtlijnen.
 • Door lid te worden van een commissie verklaart het lid automatisch akkoord te zijn met deze richtlijnen.
 • De richtlijnen zullen worden gepubliceerd op de website en tevens zal het bestuur zorg dragen dat er een kopie uitgereikt wordt aan elk commissie-lid bij aantreden.

 

RICHTLIJNEN

 • Indien mogelijk zal tenminste een bestuurslid deel uit maken van een commisie. In ieder geval zal een bestuurslid worden aangewezen die als eerste aanspreekpunt naar het bestuur zal functioneren. Het heeft de voorkeur om via e-mail het gehele bestuur te informeren.
 • Het bestuur (bij meerderheid) dient voorstellen van een commissie eerst goed te keuren alvorens ze voor de vereniging van kracht worden.
 • Communicatie dient schriftelijk (of per e-mail) te gebeuren. 
 • Commisies brengen periodiek schriftelijk verslag uit aan het bestuur. Dit kan per e-mail. Met periodiek wordt bedoeld een in overleg met het bestuur te bepalen redelijk geachte frequentie tijdens de aktieve periode(s) van de commissie.
 • Financiele uitgaven dienen altijd vooraf goedgekeurd te zijn door het bestuur (bij meerdeheid) en schriftelijk bevestigd. Het is mogelijk dat het bestuur een bepaalde begroting met een commissie afspreekt die dan door de commissie kan worden besteed. Hiervan dient volledige verantwoording te worden afgelegd, inclusief nota’s. Mogelijke budget overschrijdingen dienen vooraf te worden overlegd en hebben specifieke toestemming van het bestuur nodig. Uitgaven zonder vooraf gekregen fiat van het bestuur zullen worden gezien als persoonlijke uitgaven en niet worden vergoed door de vereniging.
 • Bij onvoorziene zaken en omstandigheden beslist het bestuur (bij meerderheid).
 • Beslissingen van het bestuur zijn bindend. Indien commissie leden het niet eens kunnen zijn met een bestuursbeslissing is er beroep mogelijk conform de betreffende artikelen in de statuten.

Het bestuur.

 

Reglementen: Algemeen + TVE Kantine + Huishoudelijk van Hardloopvereniging Beuningen 

 

ALGEMEEN

Opening: HVB is geopend op de aangekondigde tijden. Gedurende feestdagen en vakanties is het aantal openingsuren en aanbod beperkter.

Deelname: Deelname aan onderdelen van het programma van HVB is alleen mogelijk met een abonnement voor een halfjaar of één jaar of een specifieke cursus. Minimum leeftijd voor deelname aan onderdelen van het programma is in principe 16 jaar. Bij jongere deelnemers kan in overleg met een trainer van HVB bekeken worden of deelname geen bezwaar is. 

Lid worden: Lid kan je worden door het lidmaatschapsformulier in te vullen alsmede de automatische machtiging voor de contributie inning. Het inschrijfformulier staat elders op de website die je kunt dowmloaden en uitprinten, of in het clubhuis kun je ook de trainer om een formulier vragen. 

Verkort Regelement lidmaatschap: Het Lidmaatschap geldt voor de gehele lidmaatschapsperiode en kan niet tussentijds worden opgezegd. Vooraf betaling voor de gehele periode is verplicht. Betaling per doorlopende automatische incasso is verplicht. Opzeggen van het lidmaatschap dient te geschieden tenminste 1 maand voorafgaand aan de verloopdatum van de lidmaatschapperiode d.m.v. het opzegformulier op de HVB website: http://www.hardloopverenigingbeuningen.nl/. Er vindt geen restitutie plaats bij te laat opzeggen.

Betaling: Bij de doorlopende abonnementen is een doorlopende machtiging verplicht. Deze abonnementen worden telkens aangegaan naar keuze voor een halfjaar of één jaar met een opzegtermijn van een kalendermaand. Na iedere periode wordt het abonnement stilzwijgend verlengd, tenzij door klant via het opzegformulier op deze site binnen de opzegtermijn wordt opgezegd. Te laat opzeggen geeft de vereniging het recht om de contributie voor de komende periode te innen zonder dat het lid recht op restitutie heeft. 

Indexering: Elk jaar worden op 1 januari de prijzen geïndexeerd.

Misbruik: Uw lidmaatschap is strikt persoonlijk. HVB houdt zich het recht voor om in geval van misbruik uw abonnement op te heffen. Ook in geval van onbehoorlijk gedrag kan HVB het lidmaatschap stopzetten.

Communicatie: Communicatie binnen HVB geschiedt bij voorkeur via email: hardloopverenigingbeuningen@outlook.com. Alleen in uitzonderingsgevallen kan hier vanaf geweken worden.

Adreswijziging, email adres:  Indien u verhuist, moet u uw nieuwe adres doorgeven per e-mail aan leden.hvb@gmail.com. Elk lid is verantwoordelijk dat een correct email adres bij de vereniging bekend is en is verplicht bij wijziging deze direct door te geven via leden.hvb@gmail.com.

Deelnemersaantal lessen:  Voor alle lessen geldt een minimum deelnemersaantal. HVB behoudt zich het recht voor om bij een te gering deelnemersaantal (10 deelnemers) de les te annuleren en zal zo mogelijk een alternatief aanbieden.

Uitval lessen: HVB streeft ernaar om bij afwezigheid van trainers voor vervanging te zorgen. Trainingen gaan ten alle tijden door. Bij onweer of gevaarlijk weer word je per e-mail of telefonisch benaderd dat de training niet doorgaat. Bij verhindering graag per e-mail afmelden bij de trainer.

Gevonden voorwerpen: Voor vragen over gevonden voorwerpen kunt u zich wenden tot de trainer.

Aansprakelijkheid: HVB is nooit verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen, opgelopen verwondingen of ander lichamelijk letsel en de eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van de deelnemer of anderzins. Daarnaast kan HVB u voor aangerichte schade of vernielingen aansprakelijk stellen. Het is zinvol om na te gaan of u verzekerd bent voor de risico's verbonden aan sportbeoefening; als dit niet het geval is, dient u hiervoor alsnog te zorgen.

Consumpties: Na de trainingen is er in het clublokaal de gelegenheid om gezamenlijk een kopje koffie, thee, chocolademelk of water te drinken. Deze consumpties zijn in de contributie inbegrepen.

Roken: In en om het gehele gebouw geldt een rookverbod.

Parkeren: Parkeren dient te geschieden op de officiele parkeerplaatsen. Voor de fietsen is er een fietsenstalling.

Huisregels: Elk lid dient zich te houden aan de huisregels, deze zijn onderdeel van het huurcontract afgesloten met TVE. (de huisregels staan verderop op deze pagina)

 

HUISREGELS TVE KANTINE

Deze huisregels hebben betrekking op artikel 11 van de huurovereenkomst.

 1. Hardloop Vereniging Beuningen (HVB) mag gebruik maken van het gehuurde zoals omschreven in artikel 1 van de Huurovereenkomst op de daarvoor afgesproken tijdstippen, zijnde: maandagavond, dinsdagavond, woensdagmorgen en woensdagavond. Voor vergaderen ook buiten deze tijden in overleg met de verhuurder. Uitbreiding hiervan of afwijkingen dienen in onderling overleg nader vastgesteld te worden en schriftelijk te worden vastgelegd.
 2. Parkeerruimte voor motorvoertuigen. Leden van beide verenigingen dienen ordentelijk om te gaan met de parkeerruimte.
 3. Fietsen dienen binnen het hek gestald te worden.
 4. Toegang tot het complex is geregeld in de verklaring van sleutel – en alarmcode beheer.
 5. Kleding dient te worden opgehangen in de kleedruimtes.
 6. Om verstoring van tenniswedstrijden te voorkomen zullen de warming-up en cooling-down activiteiten buiten het hek van het complex plaatsvinden.
 7. Voor consumpties wordt gebruik gemaakt van gezamenlijk serviesgoed. In principe doet HVB haar eigen afwas.
 8. Koffie / Thee / chocolade wordt via het eigen apparaat aan de leden van HVB verstrekt.  Andere consumpties gaan, via betaling aan TVE, via de TVE kantinedienst.
 9. HVB zorgt één keer per week (donderdagmorgen) dat de hal, kleedkamer en kantine schoongemaakt worden.
 10. Tijdens (meerdaagse) toernooien van TVE zal per situatie en in goed overleg bepaald worden of er afgeweken moet worden van deze huisregels.
 11. Beide verenigingen dragen zorg voor goed “huisvaderschap”, Eenieder die gebruik maakt van het complex (tennisbanen, kleedkamers, clubhuis etc.) dient deze faciliteiten met zorg te behandelen en achter te laten.
 12. Bij beschadiging van roerende en onroerende goederen op het complex is het betrokken lid of zijn de betrokken leden, aansprakelijk voor de veroorzaakte schade.
 13. De verenigingen aanvaarden generlei aansprakelijkheid voor: lichamelijk letsel en diefstal of beschadiging van goederen, welke dan ook.
 14. Honden dienen binnen het complex te zijn aangelijnd.

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend, te Ewijk, september 2013.

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Klik hier om naar het huishoudelijk regelement te gaan